IKZE

Co to jest Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego(IKZE) – wyodrębniony zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego, wyodrębniony rachunek papierów wartościowych lub inny rachunek, na którym zapisywane są instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi oraz rachunek pieniężny służący do obsługi takich rachunków w podmiocie prowadzącym działalność maklerską, lub wyodrębniony rachunek w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, wyodrębniony rachunek bankowy w banku, wyodrębniony rachunek IKZE w dobrowolnym funduszu emerytalnym, prowadzone na zasadach określonych ustawą, a w zakresie w niej nieuregulowanym – na zasadach określonych w przepisach właściwych dla tych rachunków i rejestrów;

Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.

Oszczędzać możemy poprzez:

– fundusze inwestycyjne

– instytucjach prowadzących działalność maklerską

– w zakładzie ubezpieczeń

– w banku

– w dobrowolnym funduszu emerytalnym

Oszczędzając na emeryture poprzez IKZE możemy dokonać wypłaty, wypłata transferowej, częściowy zwrot i zwrot środków zgromadzonych IKZE.

W roku 2018  kwotą którą można było wpłacić na IKZE to 5331 zł . Jeśli ktoś wpłacił takie pieniądze na swoje konto emerytalne to mógł odpisać sobie tą kwotę od dochodu czym pomniejszył podatek do zapłaty i zwiększył ewentualny zwrot z urzędu skarbowego.

Opracowano na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *