PPK zostać czy się wypisać ?

PPK ( Pracownicze Plany Kapitałowe) zostać czy się wypisać? Myślę, że dla wielu naszych rodaków będzie to jedno z ważniejszych pytań w przyszłym roku i kolejnych latach. Nasze zaufanie do oszczędzania na emeryturę podważyła sytuacja z OFE.

Można usłyszeć i przeczytać wiele komentarzy że z PPK należy się jak najszybciej wypisać by nie stracić pieniędzy podobnie jak z OFE. Pytanie zostać czy się wypisać będzie aktualne. W tym krótkim wpisie chciałbym wyrazić swoje zdanie, że mimo wszystko warto jednak zostać i oszczędzać w PPK na emeryturę.

Kiedy będzie można wypłacić pieniądze z PPK ? .

Art.3.1 Ustawy PPK jest tworzony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez
uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60 roku życia oraz
na inne cele określone w ustawie.

Z tego wynika że środkami będziesz mógł zarządzać najwcześniej po ukończeniu 60 roku życia lub w poszczególnych sytuacjach wcześniej

i NAJWAŻNIEJSZE dlaczego uważam, że warto zostać w PPK 

Art.3.2. ustawy PPK Środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność uczestnika PPK,
z zastrzeżeniem art. 105.

One thought on “PPK zostać czy się wypisać ?

 1. Art 105 ustawy
  Zwrot dokonywany na wniosek uczestnika PPK następuje w formie
  pieniężnej, w terminach określonych w statucie funduszu inwestycyjnego, statucie funduszu emerytalnego lub regulaminie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.
  2. W przypadku zwrotu, o którym mowa w ust. 1, instytucja finansowa przekazuje
  ze środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK:
  1) na rachunek bankowy wskazany przez ZUS, kwotę równą 30% środków pieniężnych
  pochodzących odpowiednio z odkupienia przez fundusz inwestycyjny lub zakład
  ubezpieczeń jednostek uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego
  funduszu kapitałowego lub umorzenia przez fundusz emerytalny jednostek
  rozrachunkowych, które zostały nabyte, w przypadku funduszy inwestycyjnych, lub
  przeliczone, w przypadku funduszy emerytalnych, na rzecz uczestnika z wpłat
  finansowanych przez podmiot zatrudniający;
  2) na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej
  wskazany przez uczestnika PPK, kwotę równą 70% środków pieniężnych pochodzących
  odpowiednio z odkupienia przez fundusz inwestycyjny lub zakład ubezpieczeń
  jednostek uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu
  kapitałowego lub umorzenia przez fundusz emerytalny jednostek rozrachunkowych,
  które zostały nabyte, w przypadku funduszy inwestycyjnych, lub przeliczone,
  w przypadku funduszy emerytalnych, na rzecz uczestnika z wpłat finansowanych przez
  podmiot zatrudniający, po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę podatku
  dochodowego od osób fizycznych, która zgodnie z odrębnymi przepisami przekazywana
  jest na rachunek właściwego urzędu skarbowego;
  3) na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej
  wskazany przez uczestnika PPK, kwotę odpowiadającą środkom pieniężnym
  pochodzącym odpowiednio z odkupienia przez fundusz inwestycyjny lub zakład
  ubezpieczeń jednostek uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego
  funduszu kapitałowego lub umorzenia przez fundusz emerytalny jednostek
  rozrachunkowych, które zostały nabyte, w przypadku funduszy inwestycyjnych, lub
  przeliczone, w przypadku funduszy emerytalnych, na rzecz uczestnika z wpłat
  finansowanych przez uczestnika PPK jako osobę zatrudnioną, po uprzednim
  pomniejszeniu o należną kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych, która
  zgodnie z odrębnymi przepisami przekazywana jest na rachunek właściwego urzędu
  skarbowego;
  4) na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy, kwotę
  odpowiadającą środkom pieniężnym pochodzącym odpowiednio z odkupienia przez
  fundusz inwestycyjny lub zakład ubezpieczeń jednostek uczestnictwa lub jednostek
  uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub umorzenia przez fundusz
  emerytalny jednostek rozrachunkowych, które zostały nabyte, w przypadku funduszy
  inwestycyjnych, lub przeliczone, w przypadku funduszy emerytalnych, na rzecz
  uczestnika z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *